Statistika prijava

Statistika i analiza o prijavama građana

Pregled rezultata provedene analize podataka o prijavama

Sustav eRedar u novoj verziji omogućavat će korisnicima i gradskim Upravama raznovrsnu statističku analizu podataka o zaprimljenim prijavama. Prikaz raznih usporednih grafikona i mapa sa lokacijama u gradu na koje se prijave odnose. Prikaz podataka o usporednoj statistici između gradova kod kojih su zaprimljene prijave (broj prijava, najčešće vrste prijava i sl.) Dio statistike biti će dostupan javnosti, a dio je predviđen gradskoj Uprave zbog karaktera njihovog posla.
Na temelju zaprimljenih prijava i obrađenih, sustav konstantno bilježi trenutne situacije glede prijava za svaki pojedini grad. Određeni podaci biti će prezentirani korisnicima kao i neki od rezultata analize podataka o prijavama.
Gradska uprava koja ima potpisan ugovor sa poduzećem Pulsar d.o.o. imat će pravo u uvid kompletne statističku analizu i time imati dostupne informacije kako poboljšati kvalitetu života u svom gradu.

Grafikoni i vrste statističkih rezultata

Vrste i tipovi statističkih izviješća
Vrste statistika
  • učestalost prijava prema tipovim, vrstama, vremenu nastajanja,
  • mapa s pregledom lokacija nastajanja prijava,
  • usporedba podataka o prijavama između gradova,
  • barometar rješavanja problema s prijavama,
  • ocjena zadovoljstva građana

Učestalost prijava

Analiza vremena slanja prijava

Plan grada

Prikaz lokacija u gradu i vrsta prijava

Vremensko predviđanje

Predviđanje prijava

Usporedna statistika

Uspoređivanje raznih statistika između gradova