Osnovne informacije

Smjernice o načinu korištenja sustava "eRedar"
Pravila ponašanja

Zbog raširenosti sustava i velikog broja korisnika, uveden je kodeks ponašanja za korisnike sustava. Kodeksom se utvrđuje načina korištenja sustava i njegovih resursa . Svaki građanin prijavljuje se putem svoje email adrese samo za jedan odabrani grad. Nije moguća prijava jedne mail adrese za više gradova.
Svaki građanin može slati samo prijave vezano uz odabrani grad/mjesto. Sustav dozvoljava slanje prijava smo sa lokacije grada/mjesta kojem pripada korisnik. Slanje prijava moguće je samo putem mobilne aplikacije. Pri tome se automatski bilježi GEO lokacija i vrijeme prijave.
Prijave koje se šalju ne smiju sadržavati neprimjereni i uvredljivi sadržaj. Sustav ima implementiran mehanizam prepoznavanja takvog sadržaja. U slučaju da korisnik namjerno pokušava zlorabiti sustav, korisniku će biti zabranjen pristup sustavu eRedar i protiv njega pokrenut postupak prijave nadležni institucijama. Isključenom korisnik trajno će se zabraniti pristup u sustav.
Svi podaci korisnika su anonimni i zaštićeni. Korisnik kod prijave može koristiti javnu mail adresu tipa gmal.com ili sličnu. Kod prijave u sustav korisnik prijavljuje svoju email adresu, željenu pristupnu lozinku te grad u kojem živi. Ostale podatke o korisniku, sustav ne će koristiti.

Prijave

Način zaprimanja prijava

Prijave mogu slati samo građani koji su se prijavili u sustav eRedar putem mobilne aplikacije. Korisnik sustava treba biti registriran u sustavu. Prilikom slanja prijave, korisnik upisuje kratki naslov koji karakterizira narav prijave, odabire vrstu prijave, upisuje kratki opis problema, te prilaže popratnu sliku.
Prilikom slanja prijave, sustav automatski bilježi trenutnu lokaciju korisnika. Ukoliko mjesto lokacije nije mjesto u kojem je registriran korisnik, sustav neće zaprimiti prijavu.

Sigurnost podataka i transparentnost

Zbog sigurnosti rada sustava te profesionalnost, u sustavu je ugrađen mehanizam provjere zaprimljenog sadržaja. Ukoliko sustav utvrdi da je sadržaj neprimjeran ili da se šalje sa lokacije koja nije u nadležnosti korisnika, sustav će takvom korisniku automatski zabraniti daljnje korištenje sustava.
Sve prijave NE PODLIJEŽU cenzuri i potpuno su transparentne javnosti. Svaka zaprimljena prijava automatski se prosljeđuje komunalnoj službi lokalne uprave koja je zadužena za mjesto prijave.
Svi građani imaju uvid u postupak rješavanja prijave. Uvid u odgovor komunalne službe na postavljeno pitanje, pregled GEO lokacije i poratne slike prijave.